Algemene Voorwaarden

Betreffende de eenmanszaak Moeschamara als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65801288.
Bezoekadres: Weidedreef 114, 3947 NZ Langbroek
Postadres: Weidedreef 114, 3947 NZ Langbroek
Email: welkom@moeschamara.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Moeschamara, zoals maar niet beperkt tot: Healings, Workshops, Opleidingen en andere bijeenkomsten en evenementen of online diensten.

1 Aanmelden

1.1 U schrijft (uzelf en/of iemand anders) in voor een evenement van Moeschamara via email of internet. Of u meldt zich aan voor een individuele healing, dit kan telefonisch of via email.

1.2 U ontvangt van Moeschamara via email een bevestiging van de inschrijving voor het evenement of de afname van een healing. Door de verzending van deze email komt de overeenkomst voor deelname tot stand.

1.3 De inschrijving voor evenementen en activiteiten geschiedt in volgorde van binnenkomst.

 

2 Betaling

2.1 De factuur of betaalbevestiging en de informatie over het evenement of de healing ontvangt u na de bevestigingsemail van Moeschamara. Op de factuur is de uiterste betaaltermijn aangegeven.

 

3 Annulering of wijziging

3.1 U kunt de inschrijving voor een evenement annuleren of wijzigen onder de volgende voorwaarden:

a. Een annulering of wijziging moet u per email indienen aan welkom@Moeschamara.nl.

b. Bij annulering of wijziging brengt Moeschamara €5 administratie- en reserveringskosten in rekening.

c. Bij annulering of wijziging binnen 7 dagen voor het evenement of de activiteit, bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd. Zie ook de bepaling onder 3.f.

d. Bij annulering binnen 21 tot 7 dagen voor aanvang van het evenement of de activiteit bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd.

e. Annuleert u meer dan 21 dagen voor het evenement of de activiteit dan krijgt u de volledige deelnamekosten terug, verminderd met de €5 administratiekosten.

f. Als u bent verhinderd voor een 1- of 2-daags evenement van Moeschamara, mag u tot 24 uur voor aanvang van het evenement een vervanger naar het evenement sturen. U geeft de naam van de afgevaardigde tot 24 uur voor aanvang van de workshop per email door aan Moeschamara. Voor evenementen die langer duren dan 2 dagen geldt deze bepaling niet.

g. Wilt u gebruik maken van het wettelijke herroepingsrecht en ligt dat binnen de annuleringstermijnen zoals vermeld onder a t/m f, dan kunt u dit aangeven via welkom@moeschamara.nl.

3.2 Na bevestiging van de afname van een healing kunt u deze wijzigen of annuleren onder de volgende voorwaarden: 

a. U kunt de datum en/of tijdstip van een healingsessie via whatsapp of telefonisch kosteloos wijzigen tot 24 uur vantevoren. Bij een wijziging binnen 24 uur voor de geplande healingsessie heeft Moeschamara het recht om €5 administratiekosten in rekening te brengen.

b. Een annulering moet u per email indienen aan welkom@moeschamara.nl.

c. U kunt de gehele healing kosteloos annuleren tot 14 dagen voor de afgesproken datum van de eerste healingsessie.

d. Bij annulering van de gehele healing binnen 14 dagen voor de eerste healingsessie bent u het totaalbedrag van de healing verschuldigd.

e. Wilt u gebruik maken van het wettelijke herroepingsrecht en ligt dat binnen de annuleringstermijnen zoals vermeld onder a t/m d, dan kunt u dit aangeven via welkom@moeschamara.nl. 

3.3 Moeschamara heeft het recht een evenement te annuleren. De deelnemers ontvangen hiervan voor aanvang van het evenement bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de deelnemer hiervan gebruikmaakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald. In andere gevallen wordt het bedrag terugbetaald, met uitzondering van situaties van overmacht, zoals omschreven in artikel 7.
Extra bepaling in verband met corona: indien de workshop wegens door de overheid bepaalde coronamaatregelen geen doorgang kan vinden, wordt een nieuwe datum bepaald. Indien u op die datum niet kunt dan krijgt u het volledige bedrag van de workshop terug.

3.4 Van artikel 3.1 en 3.2 kan worden afgeweken in geval van calamiteiten, te beoordelen door Moeschamara.

 

4 Klanttevredenheid

4.1 Moeschamara vindt het belangrijk dat u tevreden bent, daarom heeft Moeschamara een “niet goed, geld terug” garantie voor activiteiten (healings, workshops, opleidingen en evenementen) die een doorlooptijd hebben van langer dan 6 weken. U kunt na de eerste healingsessie of na de tweede dag van de activiteit, tot uiterlijk 3 dagen na de start van de activiteit, uw deelname annuleren en daarmee uw inverstering van het deel dat u niet hebt gevolgd terugkrijgen. Annuleren kan door binnen 3 dagen na de start van de activiteit een email te sturen aan welkom@moeschamara.nl, met daarin een onderbouwing voor reden van annuleren. Indien u al betalingen heeft gedaan, dan zal het geld zo spoedig mogelijk worden gerestitueerd, met uitzondering van het deel dat u wel heeft gevolgd* en verminderd met €5 administratiekosten.
*In geval van een healingtraject langer dan 6 weken betreft dit de eerste sessie. In geval van een training langer dan 6 weken betreft dit de eerste 2 dagen. Ook moet u al het eventueel ontvangen materiaal (van bijvoorbeeld een opleiding) inleveren.

4.2 Na de in 4.1 genoemde termijn (10 dagen) is het niet meer mogelijk om uw deelname aan een reeds gestarte activiteit te annuleren en moet u het volledige deelnemersgeld betalen. U komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 

5 Aansprakelijkheid

5.1 Evenementen worden gegeven door Moeschamara of door Moeschamara in samenwerking met 1 of meer partners. Individuele healings worden gegeven door Moeschamara.

5.2 Moeschamara is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door u, voor, tijdens of na deelname aan een evenement of healing.

5.3 Moeschamara is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot een evenement, door derden (waaronder partners waar Moeschamara mee werkt tijdens een evenement) verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

5.4 Iedere aansprakelijkheid van Moeschamara voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de factuur voor het betreffende evenement of healing, exclusief btw.

5.5 Indien Moeschamara dit om enigerlei reden wenselijk acht, dan wel in geval van overmacht, is Moeschamara gerechtigd het evenement of de healingsessie te verschuiven naar een andere datum of locatie dan wel het evenement in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door jou ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.

5.6 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop u bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Moeschamara voor die schade.

5.7 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet u Moeschamara eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat Moeschamara staat is om haar verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

 

6 Klachten

6.1 Klachten die betrekking hebben op een door u afgenomen healing(sessie) of deelname aan een evenement kunt u per email (welkom@moeschamara.nl) aan Moeschamara kenbaar maken. Moeschamara ontvangt van u een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat Moeschamara in staat is te reageren, deze met u te bespreken en indien van toepassing, te herstellen. 

6.2 Moeschamara is aangesloten bij de NIBIG geschilleninstantie. Is de klacht in uw optiek, na het melden van de klacht en het overleg met Moeschamara, onvoldoende behandeld, dan kunt u zich wenden tot de NIBIG geschillencommissie via https://nibig-geschillencommissie.nl/klacht/.

6.3 Ook als u een klacht stuurt, blijft uw verplichting tot betaling bestaan.

 

7 Overmacht

7.1 Moeschamara is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien Moeschamara daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan Moeschamara, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor de rekening van Moeschamara komt.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Moeschamara geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Moeschamara niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Zoals stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden. Moeschamara heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Moeschamara haar verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Moeschamara kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder van ons gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.

7.4 Voorzover Moeschamara ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Moeschamara gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren.

 

8 Geheimhouding en persoonsgegevens

8.1 Moeschamara verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die u in het kader van een healing met Moeschamara deelt.

8.2 Indien Moeschamara op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en Moeschamara zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Moeschamara niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling en bent u niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.

8.3 Moeschamara neemt uw privacy serieus en gebruikt uw persoonsgegevens alleen in het kader van de Moeschamara dienstverlening. Moeschamara houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens Moeschamara verwerkt en met welk doel is te vinden in het Privacy Statement.

 

9 Geschillen en toepasselijk recht

9.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

9.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter te Utrecht.

9.3 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

10 Merkenrecht

10.1 Het merk Gaia Blessing® is exclusief eigendom van Moeschamara en mag alleen door Moeschamara en gecertificeerde Gaia Blessing® Healers, oftewel: mensen die de gehele Gaia Blessing® Opleiding hebben afgerond, gebruikt worden.

10.2 Afbeeldingen en teksten op de website van Moeschamara mogen alleen na schriftelijke toestemming van Moeschamara gebruikt worden.

 

11 Slotbepalingen

11.1 Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

11.2 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.

11.3 Tezamen met de bevestigingsemail en eventueel daarin overeengekomen aanvullende voorwaarden vormen deze algemene voorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en Moeschamara. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

11.4 Indien Moeschamara niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Moeschamara in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

11.5 Moeschamara is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is kenbaar via moeschamara.nl en kan op verzoek per post of email worden toegestuurd.

11.6 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 10 november 2022. Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door Moeschamara wordt aangegeven.